ด้านการป้องกันการทุจริต
# หัวข้อข่าว วันที่
1
คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดมาตรา128สป_สธ.
27-01-2564
2
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
09-12-2563
3
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
09-12-2563
4
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
09-12-2563
5
อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
02-12-2563
6
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
22-09-2563
7
ประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลตราด พ.ศ. 2562
04-02-2563
8
มาตรฐานการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
05-03-2562
9
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข
20-02-2562
10
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
13-02-2562
11
ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
12-02-2562
12
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (moph code of conduct)
07-02-2562
13
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 โดยผู้ตรวจสอบภายใน
31-12-2560
14
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลตราด
15-11-2560
15
คู่มือการปฏิบัติงาน "กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ โรงพยาบาลตราด"
31-10-2560
16
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ2561 โรงพยาบาลตราด
31-10-2560
17
แผน 5 ปี ปราบปรามทุจริต ตราด
21-06-2560