ด้านการป้องกันการทุจริต
# หัวข้อข่าว วันที่
1
MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน
15-09-2565
2
แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามตามประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน และแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ
15-09-2565
3
MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
15-09-2565
4
MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
15-09-2565
5
MOIT17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14-09-2565
6
MOIT23รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
14-09-2565
7
MOIT20 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
14-09-2565
8
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
31-03-2565
9
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
31-03-2565
10
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28-03-2565
11
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
20-01-2565
12
อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
16-12-2564
13
ยุทธศาสตร์ประเทศ โดยรวม
16-12-2564
14
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
16-12-2564
15
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข
16-11-2564
16
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
16-09-2564
17
คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดมาตรา128สป_สธ.
27-01-2564
18
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
09-12-2563
19
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
09-12-2563
20
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
09-12-2563
21
ประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลตราด พ.ศ. 2562
04-02-2563
22
มาตรฐานการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
05-03-2562
23
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
13-02-2562
24
ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
12-02-2562
25
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (moph code of conduct)
07-02-2562
26
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 โดยผู้ตรวจสอบภายใน
31-12-2560
27
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลตราด
15-11-2560
28
คู่มือการปฏิบัติงาน "กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ โรงพยาบาลตราด"
31-10-2560
29
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ2561 โรงพยาบาลตราด
31-10-2560
30
แผน 5 ปี ปราบปรามทุจริต ตราด
21-06-2560