ด้านการป้องกันการทุจริต
# หัวข้อข่าว วันที่
1
MOIT 10 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน
31-03-2566
2
คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
31-03-2566
3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
31-03-2566
4
MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน
15-09-2565
5
แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามตามประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน และแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ
15-09-2565
6
MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
15-09-2565
7
MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
15-09-2565
8
MOIT17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14-09-2565
9
MOIT23รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
14-09-2565
10
MOIT20 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
14-09-2565
11
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
31-03-2565
12
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
31-03-2565
13
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28-03-2565
14
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
20-01-2565
15
อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
16-12-2564
16
ยุทธศาสตร์ประเทศ โดยรวม
16-12-2564
17
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
16-12-2564
18
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข
16-11-2564
19
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
16-09-2564
20
คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดมาตรา128สป_สธ.
27-01-2564
21
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
09-12-2563
22
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
09-12-2563
23
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
09-12-2563
24
ประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลตราด พ.ศ. 2562
04-02-2563
25
มาตรฐานการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
05-03-2562
26
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
13-02-2562
27
ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
12-02-2562
28
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (moph code of conduct)
07-02-2562
29
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 โดยผู้ตรวจสอบภายใน
31-12-2560
30
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลตราด
15-11-2560
31
คู่มือการปฏิบัติงาน "กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ โรงพยาบาลตราด"
31-10-2560
32
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ2561 โรงพยาบาลตราด
31-10-2560
33
แผน 5 ปี ปราบปรามทุจริต ตราด
21-06-2560