โรงพยาบาลตราด กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์/ค่านิยม/อัตลักษณ์

ยุทธศาสตร์/ค่านิยม/อัตลักษณ์


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

นายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

เจ้าหน้าที่


ชื่อผู้ใช้


รหัสผ่าน


แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึ่งพอใจเว็บไซต์ใหม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด