โรงพยาบาลตราด กระทรวงสาธารณสุข

แนะนำโรงพยาบาลตราด

แนะนำโรงพยาบาลตราด

 

\

ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
108  ถนนสุขุมวิท  ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด   2300
โทรศัพท์ : 0-3951-1040
โทรสาร : 0-3952-0214


เจ้าของ/ต้นสังกัด โรงพยาบาลรัฐบาล ต้นสังกัดในส่วนกลาง (กรม/กระทรวง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้นสังกัดในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลักษณะบริการจำนวนเตียงผู้ป่วยใน ที่เปิดให้บริการ 312 เตียง
ระดับ ของการให้บริการ

  • โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  ระดับ S

ลักษณะของผู้ป่วย ที่ให้การดูแล

  1. ผู้ป่วยทั่วไป (มีการดูแลผู้ป่วยหลายสาขา)
  2. ผู้ป่วยเฉพาะทาง ระบุ สูติกรรม, อายุกรรม, ศัลยกรรมทั่วไป,  กุมารเวชกรรม, ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ,  EENT, กระดูก, จิตเวช,  ผิวหนัง, แพทย์แผนไทย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

นายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

เจ้าหน้าที่


ชื่อผู้ใช้


รหัสผ่าน


แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึ่งพอใจเว็บไซต์ใหม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
  

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

นายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

เจ้าหน้าที่


ชื่อผู้ใช้


รหัสผ่าน


แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึ่งพอใจเว็บไซต์ใหม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด