โรงพยาบาลตราด กระทรวงสาธารณสุข
18/1/2561 คณะหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับหน่วย พอ.สว. จังหวัดตราด ออกให้บริการประชาชน โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับอำเภอ อำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดท่าประดู่ อ.เมือง จ.ตราด
17/1/2561 นพ.สุพจน์ แพรนิมิตร ผอ.รพ.ตราด เข้ารวมพิธีเปิดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อ.เภอแหลมงอบ จ.ตราด
9/1/2561 นพ.จุฑาพจน์ ภูมิทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เป็นประธานการประชุม "แนวทางในการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานในหน่วยงานโรงพยาบาลตราด" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตราด
5/1/2561 ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลตราดเข้าอวยพรและมอบของสวัสดีปีใหม่ แด่ นพ.สุพจน์ แพรนิมิตร ผอ.รพ.ตราด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

นายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

เจ้าหน้าที่


ชื่อผู้ใช้


รหัสผ่าน


แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึ่งพอใจเว็บไซต์ใหม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด