โรงพยาบาลตราด กระทรวงสาธารณสุข
21/11/2560 ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด แถลงข่าว "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ" ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด
20/11/2560 ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์ (Medical Hub) กรณีศึกษาจังหวัดตราด โดย นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากรและนางเสาวภา จงกิตติพงศ์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตราด
17/11/2560 นพ.อภิชาติ รอดสม สธน.เขตสุขภาพที่ 6 ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดตราด โดย..พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์ ผช.นพ.สาธารณสุขจังหวัดตราด และ นพ.สุพจน์ แพรนิมิตร ผอ.รพ.ตราด พร้อม จนท.สาธารณสุขร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตราด
16/11/2560 นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการฯเขตสุขภาพที่ 6 และคณะเยี่ยมโรงพยาบาลแหลมงอบ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

นายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

เจ้าหน้าที่


ชื่อผู้ใช้


รหัสผ่าน


แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึ่งพอใจเว็บไซต์ใหม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด