โรงพยาบาลตราด กระทรวงสาธารณสุข
20182016
9/2/2561 นพ.สุพจน์ แพรนิมิตร ผอ.รพ.ตราด พบเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลตราดทุกระดับ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราด 100 %
1/2/2561 นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 นพ.อภิชาติ รอดสม สธน.เขตสุขภาพที่ 6 ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดตราด โดย..นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด และ นพ.สุพจน์ แพรนิมิตร ผอ.รพ.ตราด พร้อม จนท.สาธารณสุขร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตราด
29/1/2561 โรงพยาบาลตราด และหน่วยแพทย์พระราชทาน รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
24/1/2561 นพ.เกตุวุฒิ อธเวสส์ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ตราด และนพ.วิทยา สุริโย รองผอ.ด้านปฐมภูมิ รพ.ตราด และทีม NCD ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

นายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

เจ้าหน้าที่


ชื่อผู้ใช้


รหัสผ่าน


แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึ่งพอใจเว็บไซต์ใหม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด